Club van Honderd Blauw-Zwart schenkt meubilair en meer

 

Tijdens de j.l. maandag gehouden ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart werd een besluit genomen over de besteding van het batig saldo over het verenigingsjaar 2016-2017 van bijna € 9.100. Dit bedrag gevoegd bij een restant van het vorig boekjaar, gaf de vergadering een bestedingsruimte van € 10.700.
Van dit bedrag zal € 4.000 worden aangewend voor een bijdrage in de kosten van het maaien van de grasvelden en onderhoudskosten van de kunstgrasvelden. Daarnaast krijgt de organisatie van het internationale C-toernooi € 500. 
Als klap op de vuurpijl stemde de vergadering in met het voorstel van het bestuur om € 10.000 uit te trekken voor nieuw meubilair in de kantine. Door al vast een voorschot te nemen op de bijdrage over het op 1 april begonnen verenigingsjaar 2017-2018 wordt Blauw-Zwart in staat gesteld deze geplande vervanging in één keer te realiseren. 
Blauw-Zwart voorzitter André van Herk gaf in zijn dankwoord voor deze gulle gaven aan dat het doel van de Club van Honderd, om Blauw-Zwart te steunen in materieel en financieel opzicht, op deze wijze weer eens sterk in beeld komt. Deze mooie giften zijn het resultaat van vele bijdragen van € 50, die de leden aan contributie betalen.
Bestuurlijk gezien werd voorzitter Hans Lagerberg herkozen en werd afscheid genomen van Kees Harberink, die tussentijds “promoveerde” tot penningmeester van Blauw-Zwart. Voor zijn werk voor de Club van Honderd gedurende zes jaar ontving hij naast hartelijke dankwoorden een doos wijn. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Stephen Hoogenboom. 
De jaarstukken van penningmeester Herman de Bruijn werden goedgekeurd. Hij meldde dat de Club van Honderd vanaf de oprichting in 1975 in totaal ruim € 315.000 aan Blauw-Zwart heeft geschonken.


Club van Honderd

 

De Club van Honderd is opgericht op 1 april 1975. Dat was geen mop, maar een bij nader inzien welgeslaagde actie van een aantal Blauw¬-Zwart getrouwen die in de Club van Honderd een instrument zagen om de r.k.s.v. Blauw¬-Zwart structureel te steunen. De Club werd oorspronkelijk voor een periode van 25 jaar opgericht. Vanaf de geboorte werd de contributie vastgesteld op fl. 100¬. Gedurende de eerste 25 jaar doneerde de Club van Honderd voor in totaal bijna fl. 280.000 aan Blauw-Zwart.


Omdat wel duidelijk was dat Blauw-¬Zwart na verloop van die 25 jaar nog steeds die structurele steun van de Club niet zou kunnen missen, werd tijdens een buitengewone ledenvergadering op 31 maart 2000 besloten dat de Club voor onbepaalde tijd zal blijven voortbestaan. Volgens de statuten is het doel van de Club van Honderd de r.k.s.v.  Blauw¬-Zwart te steunen in financieel en materieel opzicht. De Club tracht dit doel te bereiken door contributies, gelden, geldswaarden en andere activa bij wijze van schenking ter beschikking van Blauw-¬Zwart te stellen. De contributie bedraagt momenteel  € 50¬ per jaar. Het verenigingsjaar van de Club loopt van 1 april tot en met 31 maart. De Club telt op dit moment rond de 200 leden. Na afloop van het verenigingsjaar beslist de algemene ledenvergadering over de besteding van het exploitatieresultaat. Gemiddeld wordt de laatste jaren voor een bedrag van € 10.000 aan Blauw-¬Zwart geschonken voor doelen die veelal in de sfeer liggen van het onderhoud van de terreinen en accommodatie, met name om het werk van de vrijwilligers die dat doen, lichter en aangenamer te maken. Ook de jeugd wordt nimmer vergeten.


Tijdens de laatste ledenvergadering, waarop tevens feestelijk het 40-jarig jubileum werd gevierd, werd een bedrag van € 8.150 beschikbaar gesteld, waardoor de totaalteller op ruim € 306.000 is gekomen.


De Club van Honderd heeft een bestuur van vijf personen, te weten:

 

J.J.C. (Hans) Lagerberg, voorzitter, (Johanneshoevelaan 29, 2242 XB Wassenaar)

M. (Marco) Zonneveld - vicevoorzitter (Ter Weerlaan 8a, 2241 VB Wassenaar
J.C. (Jelmer) van Norden, secretaris, (Witte Singel 108, 2313 AA Leiden)
H.J. (Herman) de Bruijn, penningmeester, (C. de Wittstraat 44, 2242 LW Wassenaar)
S. (Stephen) Hoogenboom- lid (Baljuwstraat 11, 2241 BS)

 

Om u als lid van d Club van Honderd aan te melden kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of via een mailtje aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Door op onderstaande link aan te klikken komt u bij de notulen van de jaarvergadering van 19 april 2015.


Club van Honderd 


Notulen van de algemene ledenvergadering, maandag 11 april 2016, 20.00 uur, commissiekamer Blauw-Zwart


1.    Opening
Om 20.00 uur door de voorzitter Hans Lagerberg.
15 leden hebben de presentielijst ondertekend.

 

2.    Notulen
Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering op 19 april 2015.
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris.

 

3.    Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

 

4.    Jaarrekening 2015-2016
A.    Rekening en verantwoording door de penningmeester
De penningmeester -Herman de Bruijn- geeft toelichting op de jaarrekening 2015-2016.
Henk Goulooze vraagt waarom er nog geld niet besteed is.
H. de Bruijn geeft aan dat er een reservering gemaakt is voor bestedingen. Nog niet alle facturen zijn ontvangen en o.a. de aanschaf van een kettingzaag is niet door gegaan. Tevens is het maaien van de velden voordeliger uitgevallen dan gepland. Vandaar dat er nog een bedrag van € 1.682,68 te besteden is.
Loek van Veen vraagt hoe het precies zit met de kosten voor het maaien, aangezien er sinds dit seizoen minder grasvelden zijn in verband met de aanleg van kunstgrasvelden.
H. de Bruijn geeft aan dat de Club van Honderd niet de volledige kosten voor het maaien betaalde. Het onderhoud van het kunstgrasveld wordt nu ook voor een deel door de Club van Honderd betaald.
Martien van der Ham vraagt wat er precies wordt gedaan voor ledenwerving.
Het bestuur geeft aan dat ledenwerving voornamelijk via persoonlijk contact tot stand komt.
B.    Verslag van de kascontrolecommissie
Pim van de Berg en Wil van Dam hebben de financiële administratie over het boekjaar 2015-2016 gecontroleerd en in goede orde bevonden. Pim van de Berg leest de opgestelde verklaring voor. Hij stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. De voorzitter dankt de kascommissie voor het werk dat zij hebben verricht.
C.    De resultatenrekening en balans worden vastgesteld

 

5.    Benoeming nieuw reserve lid van de kascontrolecommissie
Voor het seizoen 2016-2017 bestaat de kascommissie uit Wil van Dam en Theo Overdevest. Leo Gladpootjes is reserve lid.

 

6.    Bestuursverkiezing conform artikel 6 sub d van de statuten
Aftredend volgens het rooster in 2016 C.J. Harberink, in 2017 J.J.C. Lagerberg, in 2018 M.J.M. Zonneveld, in 2019 H.J. de Bruijn en in 2020 J.C. van Norden.
Kees Harberink stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem te herbenoemen.
De leden gaan akkoord.

 

7.    Besteding van de middelen conform artikel 10 sub e van de statuten
Het Bestuur stelt voor om voor komend seizoen een financiële bijdrage te leveren aan de volgende bestemmingen:

Maaien velden                                             € 4.000,-
C-toernooi                                                   €    500,-
Vlaggen (6)                                                 €    584,-
Stanleyset, draadloos gereedschap           € 1.000,-
Husqvarna kleintraktor                               € 1.500,-
Buitenklok                                                  €    500,-
Buitenmeubelen                                         € 3.190,-
Totaal                                                         € 11.274,-

 

De leden gaan akkoord met de door het bestuur voorgestelde bestemmingen.     

 

8.    Vaststelling van de contributie conform artikel 4 sub a van de statuten
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 50,00,-- per jaar.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

9.    Rondvraag
Ad Riem bedankt namens het bestuur van Blauw-Zwart de Club van Honderd voor alle bijdragen. Ad geeft aan dat de goederen die worden gedoneerd door de Club van Honderd zeer welkom zijn!

Herman de Bruijn geeft nog aan dat er sinds de oprichting in 1975 er in totaal € 305.000,- is gedoneerd aan Blauw-Zwart.


10.    Sluiting 20.45 uur

 

Het Bestuur

 

 

 

 

sponsor lagerberg

bella schoonmaak

 

maxxus sponsor

BLAUW ZWART 281x280pixels

veteranen-logo

button flyerkledinglijn BlauwZwart 2017

visiefit banner