Klik hier om lid te worden.


Club van Honderd Blauw-Zwart schenkt meubilair en meer

 

Tijdens de j.l. maandag gehouden ledenvergadering van de Club van Honderd van Blauw-Zwart werd een besluit genomen over de besteding van het batig saldo over het verenigingsjaar 2016-2017 van bijna € 9.100. Dit bedrag gevoegd bij een restant van het vorig boekjaar, gaf de vergadering een bestedingsruimte van € 10.700.
Van dit bedrag zal € 4.000 worden aangewend voor een bijdrage in de kosten van het maaien van de grasvelden en onderhoudskosten van de kunstgrasvelden. Daarnaast krijgt de organisatie van het internationale C-toernooi € 500. 
Als klap op de vuurpijl stemde de vergadering in met het voorstel van het bestuur om € 10.000 uit te trekken voor nieuw meubilair in de kantine. Door al vast een voorschot te nemen op de bijdrage over het op 1 april begonnen verenigingsjaar 2017-2018 wordt Blauw-Zwart in staat gesteld deze geplande vervanging in één keer te realiseren. 
Blauw-Zwart voorzitter André van Herk gaf in zijn dankwoord voor deze gulle gaven aan dat het doel van de Club van Honderd, om Blauw-Zwart te steunen in materieel en financieel opzicht, op deze wijze weer eens sterk in beeld komt. Deze mooie giften zijn het resultaat van vele bijdragen van € 50, die de leden aan contributie betalen.
Bestuurlijk gezien werd voorzitter Hans Lagerberg herkozen en werd afscheid genomen van Kees Harberink, die tussentijds “promoveerde” tot penningmeester van Blauw-Zwart. Voor zijn werk voor de Club van Honderd gedurende zes jaar ontving hij naast hartelijke dankwoorden een doos wijn. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Stephen Hoogenboom. 
De jaarstukken van penningmeester Herman de Bruijn werden goedgekeurd. Hij meldde dat de Club van Honderd vanaf de oprichting in 1975 in totaal ruim € 315.000 aan Blauw-Zwart heeft geschonken.


Club van Honderd

 

De Club van Honderd is opgericht op 1 april 1975. Dat was geen mop, maar een bij nader inzien welgeslaagde actie van een aantal Blauw¬-Zwart getrouwen die in de Club van Honderd een instrument zagen om de r.k.s.v. Blauw¬-Zwart structureel te steunen. De Club werd oorspronkelijk voor een periode van 25 jaar opgericht. Vanaf de geboorte werd de contributie vastgesteld op fl. 100¬. Gedurende de eerste 25 jaar doneerde de Club van Honderd voor in totaal bijna fl. 280.000 aan Blauw-Zwart.


Omdat wel duidelijk was dat Blauw-¬Zwart na verloop van die 25 jaar nog steeds die structurele steun van de Club niet zou kunnen missen, werd tijdens een buitengewone ledenvergadering op 31 maart 2000 besloten dat de Club voor onbepaalde tijd zal blijven voortbestaan. Volgens de statuten is het doel van de Club van Honderd de r.k.s.v.  Blauw¬-Zwart te steunen in financieel en materieel opzicht. De Club tracht dit doel te bereiken door contributies, gelden, geldswaarden en andere activa bij wijze van schenking ter beschikking van Blauw-¬Zwart te stellen. De contributie bedraagt momenteel  € 50¬ per jaar. Het verenigingsjaar van de Club loopt van 1 april tot en met 31 maart. De Club telt op dit moment rond de 200 leden. Na afloop van het verenigingsjaar beslist de algemene ledenvergadering over de besteding van het exploitatieresultaat. Gemiddeld wordt de laatste jaren voor een bedrag van € 10.000 aan Blauw-¬Zwart geschonken voor doelen die veelal in de sfeer liggen van het onderhoud van de terreinen en accommodatie, met name om het werk van de vrijwilligers die dat doen, lichter en aangenamer te maken. Ook de jeugd wordt nimmer vergeten.


Tijdens de laatste ledenvergadering, waarop tevens feestelijk het 40-jarig jubileum werd gevierd, werd een bedrag van € 8.150 beschikbaar gesteld, waardoor de totaalteller op ruim € 306.000 is gekomen.


De Club van Honderd heeft een bestuur van vijf personen, te weten:

 

J.J.C. (Hans) Lagerberg, voorzitter, (Johanneshoevelaan 29, 2242 XB Wassenaar)

M. (Marco) Zonneveld - vicevoorzitter (Ter Weerlaan 8a, 2241 VB Wassenaar
J.C. (Jelmer) van Norden, secretaris, (Witte Singel 108, 2313 AA Leiden)
H.J. (Herman) de Bruijn, penningmeester, (C. de Wittstraat 44, 2242 LW Wassenaar)
S. (Stephen) Hoogenboom- lid (Baljuwstraat 11, 2241 BS)

 

Om u als lid van d Club van Honderd aan te melden kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of via een mailtje aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Club van Honderd

 

De Club van Honderd                                                                                         

r.k.s.v. Blauw-Zwart

 

Wassenaar, 24 april 2017

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 24 april 2017 in de commissiekamer van Blauw-Zwart


1. Opening door de voorzitter.
Om 20.00 uur door de voorzitter Hans Lagerberg.
De presentielijst is door 14 leden ondertekend.
Het afgelopen verenigingsjaar zijn de heren Huug van de Ploeg en Loek van Veen overleden. Er wordt een ogenblik stilte in acht genomen om de overledenen te herdenken.

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2016. Deze zijn te raadplegen op de website www.blauwzwart.nl.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van 11 april 2016, zodat zij worden goedgekeurd en door de voorzitter Hans Lagerberg en secretaris Jelmer van Norden worden ondertekend.

 

3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken.

 

4. Jaarrekening 2016-2017.
A. Rekening en verantwoording door de penningmeester.
De penningmeester - Herman de Bruijn - geeft toelichting op de jaarrekening 2016-2017.
B. Verslag van de kascontrolecommissie.
Wil van Dam neemt het woord namens de kascommissie. De stukken zijn gecontroleerd en alles is in orde. De kascommissie stelt voor om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen.
De Vergadering stemt hiermee in. Hans Lagerberg bedankt de kascommissie voor het werk dat zij hebben verricht.
C. De resultatenrekening en balans worden vastgesteld.

 

5. Benoeming nieuw reserve lid van de kascontrolecommissie.
Voor het seizoen 2017-2018 bestaat de kascommissie uit Theo Overdevest en Leo Gladpootjes. Marco van Brecht is reserve lid.

 

6. Bestuursverkiezing conform artikel 6 sub d van de statuten.
Aftredend volgens het rooster in 2017 J.J.C. Lagerberg, in 2018 M.J.M. Zonneveld, in 2019 H.J. de Bruijn, in 2020 J.C. van Norden en in 2021 S. Hoogenboom.
Hans Lagerberg stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem te herbenoemen.
De Vergadering gaat akkoord.

De voorzitter bedankt Kees Harberink voor zijn werk bij de Club van Honderd. Stephen Hoogenboom wordt voorgedragen om deel te nemen in het Bestuur als lid. De Vergadering gaat akkoord.

 

7. Besteding van de middelen conform artikel 10 sub e van de statuten.
Het Bestuur stelt voor om voor komend seizoen een financiële bijdrage te leveren aan de volgende bestemmingen:

Maaien velden € 4.000,-
C-toernooi € 500,-
Vervangen kantinemeubilair. € 10.000,-
Een deel van het budget voor 2017-2018 wordt reeds aangewend. De leden gaan akkoord met de door het Bestuur voorgestelde bestemmingen.

8. Vaststelling van de contributie conform artikel 4 sub a van de statuten.
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 50,00 per jaar.
De Vergadering gaat hiermee akkoord.

 

9. Rondvraag.
Namens het bestuur van Blauw-Zwart wordt de Club van Honderd bedankt door André van Herk voor alle inspanningen en financiële steun.

Ton Hof bedankt de Club van Honderd namens de SBZ.

Hans Lagerberg bedankt de veldploeg (R. Barnhoorn aanwezig) voor het onderhoud van het terrein van Blauw-Zwart.

Tot slot bedankt Hans Lagerberg het bestuur en sluit hij af.

 

10. Sluiting.
Sluiting van de vergadering om 20:45.

 

Het Bestuur

 

sponsor lagerberg

bella schoonmaak

 

maxxus sponsor

BLAUW ZWART 281x280pixels

veteranen-logo

button flyerkledinglijn BlauwZwart 2017

visiefit banner